INSTALACE:   
                                                                             
Dopravník v základním provedení je stacionární stroj a na místo montáže jej lze umístit pomocí vozíku nebo jeřábu. Dopravníky do 6 m lze na místo umístit smontované, delší dopravníky se montují přímo na místě instalace z dílů. Dopravník smontovaný dle návodu k montáži se připojí k odpovídající elektroinstalaci linky. Do přístupových míst se umístí bezpečnostní tabulky.

UVEDENÍ DO PROVOZU:

Dopravník smontovaný dle návodu se připojí k elektroinstalaci odpovídající štítkovým hodnotám lektromotoru.P řed spuštěním dopravníku překontrolujeme olejové náplně pohonů, dále zda je pás rovnoměrně  napnutý, zda jsou perutě hlav stejnoměrně vysunuty, jestli jsou nasazeny všechny podpěrné a vratné válečky, dopravní pás nezachytává o žádný výstupek a prochází středem dopravníku a na pásu neleží žádný materiál.Je-li vše v pořádku,zapneme výstražný signál pro upozornění ostatní obsluhy a krátce zapneme dopravník.

Překontrolujeme nabíhání pásu na válcích.Je-li zřejmé, že  pás  má  snahu sjíždět k jedné straně, pak na této straně pás více napneme.Dopravník opět spustíme a sledujeme nábeh pásu na válcích a provedeme konečné seřízení. Pás zbytečně nepřepínáme a pozornost věnujeme podpěrným válečkům a těsnosti olejových náplní pohonů. Dopravník zkoušíme chodem naprázdno cca 2 hodiny.

ZÁRUČNÍ DOBA:

Výrobce poskytuje na výrobek záruku 12 měsíců od data uvedení do provozu mimo díly podléhající opotřebení jako je pás.
Omezenou 18 ti měsíční  lhůtou od data prodeje.

SKLADOVÁNÍ:

Díly dopravníku se skladují v zastřešeném prostoru v suchu a v prostoru prostém chemikálií a hnojiv. Dopravní pás se skladuje v uzavřeném skladu na paletě, tak aby nemohlo dojít k nasáknutí vlhkosti do kordu pásu. Dopravní pás je nutno chránit před slunečním zářením,tepelnými zdroji a mrazem. Bude-li výrobek skladovándéle než 1 rok, je nutné provést konzervaci kovových dílů.

BEZPEČNOST PRÁCE:

Stroj smějí obsluhovat pouze pracovníci starší 18-ti let,tělesně způsobilí a pověření obsluhou stroje.
Pracovníci provádějící obsluhu  a údržbu stroje musí být řádně seznámeni s návodem na obsluhu a údržbu.

Provozovatel je povinen vytvořit podmínky pro bezpečný provoz:

-zajistit odbornou způsobilost a seznámení s příslušnými předpisy odpovědné pracovníky a obsluhu stroje
-používat stroj pouze pro účely ke kterým je určen
-zajistit údržbu a opravy a stanovit pro ně potřebnou dobu
-vést záznamy o provozu,čištění,údržbách a opravách

Při obsluze dopravníku je zakázáno:

-provozovat stroje bez ochranných krytů
-dotýkat se pohyblivých částí stroje
-čistit,opravovat a mazat stroj za chodu
-uvádět stroj do chodu bez upozornění ostatních pracovníků v blízkosti stroje
V prostoru stroje musí být na viditelném místě v přístupových směrech umístěny bezpečnostní tabulky – „Nevstupuj do pracovního prostoru“  a  „Opravuj-čisti, seřizuj jen zajištěný stroj  v klidu“.

Stroj může  k elektrické síti připojit a opravy provádět pouze pracovník s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky ČÚBP a ČÚP č. 50/78 Sb.